Polityka Prywatności

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu internetowego ExtremeSupporters.com. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem portalu informacyjnego ExtremeSupporters.com. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z portalu internetowego ExtremeSupporters.com, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Dostawca / Wydawca / Administrator – jest właściciel portalu ExtremeSupporters.com.

Partnerem technologicznym jest firma webdesign24.com.pl, Fotosport24.com.pl, AM_Mazika.

Serwis / Portal – serwis informacyjny ExtremeSupporters.com, strony serwisu,

Redakcja – członkowie redakcji, osoby fizyczne współpracujące z wydawcą w celu publikacji treści w portalu ExtremeSupporters.com

Materiał – pojedynczy materiał audiowizualny udostępniany przez Dostawcę nieodpłatnie w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy zarejestrowany Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania.

Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, dostarczaniu informacji, lub inne.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.

Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie (adres email).

Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. zapisanie się na listę wyjazdową itp.).

Partner Serwisu / Portalu – osoba fizyczna lub prawna która świadczy usługi na rzecz Serwisu lub Użytkownika m.in. za pomocą stron Serwisu.

 1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na Portal, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Warunkiem zawarcia umów udostępniania Użytkownikowi Materiału lub zarejestrowania Profilu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a sposób ich zawarcia i rozwiązania określony jest w częściach regulaminu regulujących świadczenie tych Usług.

Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie Usług, dla których Dostawca ustanowił regulaminy szczegółowe.

Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje ust. III niniejszego regulaminu „Polityka prywatności”. Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.

Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.

Jeżeli część Usługi oznaczona jest jako adresowana do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.

III. Polityka Prywatności

Dostawca nie wymaga podania daty urodzenia (poza nr PESEL) ani też adresu zamieszkania.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w portalu ExtremeSupporters.com zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne..

Dokonując rejestracji w Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail informacji – w tym o charakterze komercyjnym – od serwisu lub partnerów serwisu, w tym – w szczególności informacji o inicjatywach lub wyjazdach, organizowanych przez stowarzyszenia kibiców lub grupy kibicowskie klubu którego Użytkownik zadeklarował że jest fanem, z zastrzeżeniem iż nie częściej niż raz w tygodniu a także informacji zachęcających odwiedzenie Portalu czy otrzymywanie „Newslettera”.

W każdej chwili Użytkownik może edytować lub usunąć swoje dane z systemu oraz bazy danych poprzez Wyrejestrowanie się.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek portalu ExtremeSupporters.com dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym ostatnim przypadku z plików cookies mogą korzystać również inne podmioty zamieszczające reklamy na naszych stronach internetowych. W tym wypadku pliki cookie służą do określenia preferencji użytkownika, między innymi po to by prezentować mu reklamy, odpowiadające jego zainteresowaniom a także, aby uniknąć prezentowania mu tego samego materiału promocyjnego kilka razy. Warto pamiętać, że pliki cookies umożliwiają nam poznanie preferencji użytkownika, ale nie na ustalenie, kim w rzeczywistości jest. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Warto jednak pamiętać, że to właśnie pliki cookie odpowiadają za zapamiętanie ustawień użytkownika ramach portalu.

W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w Internecie, na stronach portalu ExtremeSupporters.com mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła –  są szyfrowane za pomocą protokołu SSL.

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie usług portalu ExtremeSupporters.com, wykorzystywane są tzw. cookies – pliki zapisywane na dysku użytkownika. Umożliwiają one jego rozpoznanie przy ponownym połączeniu, a także gromadzenie informacji o tym w jaki sposób korzystał z portalu m.in. jakie serwisy odwiedził, jakie materiały obejrzał, w jaki sposób do nich dotarł. Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty naszego portalu do potrzeb naszych użytkowników. Dane pozyskane przy pomocy plików cookie w portalu ExtremeSupporters.com w szczególności wykorzystujemy do:

– obsługi rejestracji użytkownika – pozwalają na poprawne jego rozpoznawanie po zakończeniu procesu autoryzacji,

– przeprowadzania sond internetowych – zapamiętanie raz udzielonych odpowiedzi,

– generowania statystyk popularności serwisu,

– celów związanych z prezentacją reklamy w portalu.

 1. Redakcja Portalu

Redakcja ma obowiązek:

 1. dbać o dobry wizerunek Portalu ExtremeSupporters.com,
 2. dostarczać i publikować aktualne Informacje ze „świata i środowiska kibicowskiego”, zachowując przy tym przepisy prawa w szczególności ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych
 3. moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
 4. stać na straży dobrego imienia polskich środowisk kibicowskich, bez względu na klubowe sympatie czy animozje
 5. dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu ExtremeSupporters.com.

Redakcja ma prawo do:

 1. edytowania Informacji zawartych w Portalu ExtremeSupporters.com zgodnie z nadanymi uprawnieniami przez Wydawcę
 2. korzystania z adresów pocztowych w domenie ExtremeSupporters.com zgodnie z decyzją Wydawcy

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu
 2. za problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja przy zachowaniu należytej staranności nie byli wstanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec,
 3. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu przez Użytkowników;
 4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
 5. przerwy w świadczeniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu;
 6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji
 7. Prawa autorskie i pokrewne

Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów, fotografii, elementów graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy lub ich prawnych właścicieli (autorów, fotoreporterów).

Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Materiałów na zasadach i w czasie określonym w części VI niniejszego regulaminu.

Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.

Przekazywanie osobom trzecim pobranego Materiału lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.

Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych bez zgody Wydawcy.

VII. Zasady udostępniania Materiałów

 1. Informacje ogólne

Administrator, jako właściciel i zarządca Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie gwarantuje działania Serwisu w przypadkach zakłóceń spowodowanych siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania opublikowanych materiałów w części lub w całości.

Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia dla danego Użytkownika.

Wraz z pierwszym odtworzeniem Materiału Użytkownik uzyskuje niewyłączną i nieprzenoszalną licencję do korzystania z Materiału.

 1. Dystrybucja treści opublikowanych na Portalu

Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez wejście na strony portalu oraz przeglądanie opublikowanych tam materiałów o charakterze informacyjnym oraz fotorelacji.

Licencja udzielana jest na czas trwania wizyty Użytkownika w Portalu.

Korzystanie z portalu ExtremeSupporters.com, przeglądanie treści oraz czytanie informacji jest dla wszystkich Użytkowników bezpłatne.

Dystrybucja treści opublikowanych w portalu ExtremeSupporters.com w szczególności zdjęć jest bezpłatna pod następującymi warunkami:

– Uzyskanie pisemnej zgody Redakcji, możliwe w formie email

– Każdorazowe podanie źródła ExtremeSupporters.com i autora fotografii

– Nie usuwanie znaku wodnego ExtremeSupporters.com z fotografii

– Nie ingerowanie w treść fotografii w szczególności poprzez jej obcinanie

Wydawca wyraża zgodę na publikację treści portalu w szczególności fotografii bez zgody Redakcji przy czym w takim wypadku pobierana będzie opłata od właściciela serwisu na którym fotografie zostaną opublikowane bądź osoby która te fotografie opublikowała. Ustala się następującą stawkę odpłatności za fotografie:

– 300 zł netto w przypadku publikacji fotografii ze znakiem wodnym lub opisem źródła ExtremeSupporters.com za każdą opublikowaną fotografię.

– 1 000 zł netto za każdą opublikowaną fotografię w przypadku publikacji fotografii należącej do portalu bez podania źródła ExtremeSupporters.com lub autora oraz usuniętym znakiem wodnym.

Wydawca zastrzega sobie możliwość przeniesienia wierzytelności z tytułu publikacji fotografii należących do niego bez zgody Redakcji portalu ExtremeSupporters.com, na osoby trzecie.

VIII. Newsletter

Użytkownik dokonując rejestracji wyraża chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej działalności Wydawcy.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym w Portalu oraz akceptację niniejszego Regulaminu i postanowień „Polityki prywatności”.

Rezygnacja z usługi wymaga Wyrejestrowania się.

IX Kontakt Redakcją

Użytkownik może przekazać Redakcji swoje opinie oraz pytania dotyczące portalu ExtremeSupporters.com oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich.

Przekazanie opinii, uwag oraz pytań Użytkownik dokonuje poprzez wysłanie informacji e-mail na adres poczty elektronicznej contact@ExtremeSupporters.com oraz podanie imienia, nazwiska.

Przesłanie opinii, uwagi lub pytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Dostawcą. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.

X. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu.

Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Dostawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.